เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู เพื่อติดตั้งห้องทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/12/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยลาน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวนเด็กนักเรียน 533 คน จำนวน 60 วัน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/12/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/12/2565
4 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานที่ดำเนินการสำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 30/11/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แลน) ภายในอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/11/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 4 บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/11/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/11/2565
12 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น คลิกอ่าน.. 23/11/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/11/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้าน นายมูล ความชอบ บ้านโล๊ะป่าตุ้ม หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/11/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.จัดสรร อนุบาล - ป.6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) จำนวนเด็กนักเรียน 532 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/11/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริมนม ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2565) จำนวน 18 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/11/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/10/2565
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/10/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/10/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/10/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 12/10/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานถ่ายเอกสารด้านกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/10/2565
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานถ่ายเอกสารด้านกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/10/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ สถานที่ดำเนินการ พิกัดที่ E 0601161 N 2173409 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/9/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตและติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/9/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ 4725 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยลาน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2565 จำนวน 16 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ่อก๋อเต๋ย บ้านจำหวาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 5 บ้านร่องดู่ หมู่่ที่ 16 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยจำตอง หมู่ที่ 13 (จำนวน 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถตักหน้า?ขุดหลัง (Loader Backhoe) หมายเลขทะเบียน ตค 4851 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2565
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสนาม ผ้าใบสำเร็จรูป เพื่อใช้ในราชการเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2565
38 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตและติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11 ตำบลดอยลาน คลิกอ่าน.. 6/9/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/9/2565
40 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) คลิกอ่าน.. 1/9/2565
41 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 1/9/2565
42 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 1/9/2565
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/8/2565
44 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 25/8/2565
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2565
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/8/2565
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/8/2565
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/8/2565
49 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางตามระยะการใช้งาน หมายเลขทะเบียน กธ 4725 เชียงราย คลิกอ่าน.. 17/8/2565
50 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 4851 เชียงราย คลิกอ่าน.. 25/7/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator