เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนและบัตรฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
By : งานพัสดุ เมื่อ : 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 29   

เทศบาลตำบลดอยลาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลานกำหนด สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารทีแนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ 1.   ประกาศประกวดราคา e-bidding [20220613133806.pdf]
         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator