เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายสุวิชชา นมัสโก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร :

นางสาวอรทัย ดวงเอ้ย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร :

นายศราวุฒิ ไชยเวียงแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทร :

นายสุเมธ วงค์แก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นางกัลยกร จันทร์แว่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวนันท์นภัส ท้าวนามผู้มีศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวภิญญดา เขื่อนถา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวธัญลักษณ์ ปันกิติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร :

จ่าเอกรณรบ ไชยชนะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร :


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :

นายจิรายุ วงศ์ใหญ่
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นางสาวชนิดา มาติ๊บ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :

นางสาวมนัสนันท์ ชัยสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นายสรุชัย ชุ่มดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :


ว่าง
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นายสมบูรณ์ วงค์นาม
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นายฐิติพล ชัยชมภู
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นายเอนกพงษ์ ชัยชนะ
คนงาน
เบอร์โทร :

นางสาวสุธีรัตน์ สิทธิขันแก้ว
คนงาน
เบอร์โทร :

นายธนารักษ์ ผาคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นายนิยม ทิศทองดี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :

นางจินตนา จันโย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 23 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator