เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายสุวิชชา นมัสโก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นางสาวอรทัย ดวงเอ้ย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายศราวุฒิ ไชยเวียงแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายสุเมธ วงค์แก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

นางกัลยกร จันทร์แว่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนันท์นภัส ท้าวนามผู้มีศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธัญลักษณ์ ปันกิติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกรณรบ ไชยชนะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ.อ.ประสพสุข คำภีระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจิรายุ วงศ์ใหญ่
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวชนิดา มาติ๊บ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวมนัสนันท์ ชัยสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสรุชัย ชุ่มดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)

นายสมบูรณ์ วงค์นาม
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

นายฐิติพล ชัยชมภู
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

นายเอนกพงษ์ ชัยชนะ
คนงาน

นางสาวสุธีรัตน์ สิทธิขันแก้ว
คนงาน

นายธนารักษ์ ผาคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)

นายนิยม ทิศทองดี
พนักงานขับรถยนต์

นางจินตนา จันโย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนิศาชล สมพันธ์ุ
จ้างเหมาบริการ
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 24 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator