เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นางขวัญเรือน สุพรรณ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
เบอร์โทร :

นางสาวกชพร ตามวงศ์ศร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
เบอร์โทร :

นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวรัชนีวรรณ ไชยภาพ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางจิตอารีย์ ฐิจิตตัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางชรินรัตน์ กันทะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางรัติกาล สุวรรณพรม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวพณัตศศิตา วงค์แสนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นายวิสันต์ จันต๊ะนาเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร :


ว่าง
ผู้ช่วยลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 10 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator