เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
เบอร์โทร : 086-1948088

นายวีระศักดิ์ ชุมมวล
รองปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
เบอร์โทร : 085-0294481

นายสุวิชชา นมัสโก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 081-9928879

นางขวัญเรือน สุพรรณ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 090-3189950

นายเอกชัย วาระ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 064-8216692

นางสาวเพ็ญนภา ยศบุญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-1116692

นางสาวอรทัย ดวงเอ้ย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 086-1910618

นางสาวกชพร ตามวงศ์ศร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 083-6645669
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator