เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน...


โดย admin
Post Date 1/4/2564
Read (215)

คู่มือผลประเมินผลการปฏิบัติงาน...


โดย admin
Post Date 1/4/2564
Read (214)

ค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 1/4/2564
Read (217)

วันลา...


โดย admin
Post Date 1/4/2564
Read (223)

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (297)

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (283)

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (297)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (289)

คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (287)

แบบพิมพ์บำนาญ...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (288)

คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (285)

ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (285)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator