เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 27 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

รายงานผลการบริหารพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี...


โดย admin
Post Date 5/4/2566
Read (155)

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 17/3/2566
Read (120)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 66...


โดย admin
Post Date 17/2/2566
Read (95)

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐ...


โดย admin
Post Date 17/2/2566
Read (95)

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 17/2/2566
Read (97)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 7/11/2565
Read (125)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (289)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพนากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (281)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (361)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 29/3/2565
Read (378)

บทบาทอำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 24/3/2565
Read (408)

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (99)

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (105)

บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (100)

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (102)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/8/2564
Read (108)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยพกรบุคคล...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (336)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (315)

อำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (311)

โครงสร้าง...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (323)

จำนวนข่าวทั้งหมด 27 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator