เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 22 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย admin
Post Date 7/11/2565
Read (26)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (174)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพนากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (170)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (225)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 29/3/2565
Read (240)

บทบาทอำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 24/3/2565
Read (241)

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (44)

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (50)

บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (49)

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (55)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 31/8/2564
Read (50)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยพกรบุคคล...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (266)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (250)

อำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (246)

โครงสร้าง...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (255)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (270)

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/10/2563
Read (55)

เอกสารประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 1/10/2563
Read (61)

โครงสร้างส่วนราชการ...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (345)

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 2/10/2562
Read (64)

จำนวนข่าวทั้งหมด 22 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator