เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 21 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (100)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพนากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (106)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (150)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 29/3/2565
Read (151)

บทบาทอำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 24/3/2565
Read (158)

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (15)

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (16)

บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (16)

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (19)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยพกรบุคคล...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (222)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (209)

อำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (207)

โครงสร้าง...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (208)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (235)

โครงสร้างส่วนราชการ...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (297)

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 2/10/2562
Read (25)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล 7 ฉบับ (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 59)...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (313)

ประกาศเจตจำนงค์สุจริต...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (316)

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566...


โดย admin
Post Date 2/10/63
Read (23)

เอกสารประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566...


โดย admin
Post Date 2/10/63
Read (25)

จำนวนข่าวทั้งหมด 21 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator