เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานการติดตามและประมเินผลแผนพัฒนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 21/3/2565
Read (89)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (324)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)...


โดย admin
Post Date 30/6/2563
Read (318)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (315)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (308)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน เมษายน 2561)...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (312)

บันทึกปิดประกาศแผนดำเนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (305)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (294)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 11/12/1964
Read (121)

จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator