เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ...


โดย admin
Post Date 23/11/2565
Read (20)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น...


โดย admin
Post Date 23/11/2565
Read (23)

ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย...


โดย admin
Post Date 15/11/2565
Read (26)

ซ่อมแซมถนน คสล....


โดย admin
Post Date 14/11/2565
Read (23)

ตรวจสอบกรณีพิพาทแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์...


โดย admin
Post Date 11/11/2565
Read (28)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3"...


โดย admin
Post Date 11/11/2565
Read (34)

ประชุมประชาพิจารณ์การขอจัดตั้งโรงเรือรนพักขยะและจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน...


โดย admin
Post Date 10/11/2565
Read (33)

ปรับถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 8 ตำบลดอยลานเชื่อมต่อบ้านปอเรืองหมู่7ตำบลแม่อ้อ...


โดย admin
Post Date 10/11/2565
Read (26)

ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค...


โดย admin
Post Date 7/11/2565
Read (23)

ออกบริการดับเพลิงบ่อขยะหมู่ 9 บ้านใหม่น้ำเย็น...


โดย admin
Post Date 7/11/2565
Read (31)

ประชุม การปฎิบัติงาน ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนืกส์ ...


โดย admin
Post Date 3/11/2565
Read (37)

ตรวจสอบโครงการ ก่อสร้างถนน คสล....


โดย admin
Post Date 3/11/2565
Read (133)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบล ดอยลาน...


โดย admin
Post Date 3/11/2565
Read (44)

การมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส...


โดย admin
Post Date 3/11/2565
Read (39)

นำเครื่องจักรมาปรับพื้นที่ถมดินวางท่อ บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11...


โดย admin
Post Date 2/11/2565
Read (32)

ซ่อมแซมระบบประปา...


โดย admin
Post Date 2/11/2565
Read (27)

ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร...


โดย admin
Post Date 2/11/2565
Read (22)

งานปภ.ทต.ดอยลานจัดรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณลานวัด...


โดย admin
Post Date 2/11/2565
Read (42)

การประชุมประชาพิจารณ์ การขอจัดตั้งโรงเรือนพักขยะและจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน...


โดย admin
Post Date 1/11/2565
Read (28)

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ...


โดย admin
Post Date 31/10/2565
Read (25)

จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator