เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 28 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 14/5/13833
Read (158)

ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 27/6/2565
Read (64)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนและบัตรฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 13/6/2565
Read (78)

ร่างประกาศ และเอกสารสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/6/2565
Read (77)

ประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 21/4/2565
Read (97)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 24/1/2565
Read (149)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจยื่นข้อเสนอในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 22/6/2564
Read (287)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 5/3/2564
Read (369)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...


โดย admin
Post Date 4/3/2564
Read (349)

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ...


โดย admin
Post Date 18/12/2563
Read (450)

ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 24/6/2563
Read (581)

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 17/6/2563
Read (578)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 20/4/2563
Read (654)

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด บ้านทรายงามใต้ หมู่ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 17/4/2563
Read (636)

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...


โดย admin
Post Date 13/4/2563
Read (629)

ประกาศจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง จำนวน 3 จุด บ้านรายงามใต้ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 3/4/2563
Read (655)

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง จำนวน 3 จุด บ้านรายงามใต้ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 26/3/2563
Read (605)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลานกำหนด สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท...


โดย admin
Post Date 19/9/2561
Read (1366)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/9/2561
Read (356)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด เทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 7/9/2561
Read (1244)

จำนวนข่าวทั้งหมด 28 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator