เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 46 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น...


โดย งานพัสดุ
Post Date 13/12/85018
Read (45)

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต.ดอยลาน)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 8/8/65853
Read (54)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหารและกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย งานพัสดุ
Post Date 17/6/2565
Read (15)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6...


โดย งานพัสดุ
Post Date 23/3/2565
Read (82)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยน้ำเหลือง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 22...


โดย งานพัสดุ
Post Date 16/3/2565
Read (107)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8...


โดย งานพัสดุ
Post Date 16/3/2565
Read (109)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9...


โดย admin
Post Date 24/2/2565
Read (159)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (160)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (161)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (165)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 1/2/2565
Read (104)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น...


โดย admin
Post Date 1/2/2565
Read (101)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 10...


โดย admin
Post Date 20/1/2565
Read (102)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย บ้านใหม่ดอยลาน หมู่ที่ 21 ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 29/12/2564
Read (226)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 และซอย 3 จำนวน 2 จุด บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 10...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (107)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1, ซอย 4 และซอย 6 จำนวน 3 จุด บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (108)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1, ซอย 4/2 และซอยกลางบ้าน (จำนวน 3 จุด) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 22...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (104)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 และซอย 5 (จำนวน 2 จุด) บ้านทรายงามใต้ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (102)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8/2 ซอย 12 และซอย 12/4 จำนวน 3 จุด บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 14...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (102)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางกองห้าวา บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (103)

จำนวนข่าวทั้งหมด 46 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator