เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 34 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 27/1/2565
Read (96)

ตารางการออกให้บริการชำระภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (172)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น...


โดย admin
Post Date 24/5/2564
Read (190)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ครั้งแรก...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (196)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น...


โดย admin
Post Date 22/4/2564
Read (207)

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ...


โดย admin
Post Date 7/4/2564
Read (239)

สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564...


โดย admin
Post Date 18/3/2564
Read (197)

ประชาสัมพันธ์ “คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล”...


โดย admin
Post Date 23/2/2564
Read (202)

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยลานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 19/2/2564
Read (280)

ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 5/2/2564
Read (186)

ตัวอย่างการจัดผังและขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (202)

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (175)

ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (206)

ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (249)

ตัวอย่างใบรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (211)

ตัวอย่างใบรับสมัครรับเลือกตั้งนายก...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (207)

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (196)

บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (204)

บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (197)

ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (209)

จำนวนข่าวทั้งหมด 34 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator