เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 36 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ประชาสัมพันธ์ ???? โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565...


โดย admin
Post Date 5/9/2565
Read (37)

ประชุมเสนอแนวความคิดในการกำนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) โครงการจางวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร...


โดย admin
Post Date 8/7/2565
Read (76)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 27/1/2565
Read (143)

ตารางการออกให้บริการชำระภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (213)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น...


โดย admin
Post Date 24/5/2564
Read (238)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ครั้งแรก...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (241)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น...


โดย admin
Post Date 22/4/2564
Read (250)

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ...


โดย admin
Post Date 7/4/2564
Read (282)

สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564...


โดย admin
Post Date 18/3/2564
Read (238)

ประชาสัมพันธ์ “คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล”...


โดย admin
Post Date 23/2/2564
Read (245)

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยลานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 19/2/2564
Read (318)

ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 5/2/2564
Read (224)

ตัวอย่างการจัดผังและขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (245)

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (215)

ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (248)

ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (287)

ตัวอย่างใบรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (251)

ตัวอย่างใบรับสมัครรับเลือกตั้งนายก...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (251)

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (235)

บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...


โดย admin
Post Date 4/2/2564
Read (249)

จำนวนข่าวทั้งหมด 36 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator