เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือมาตรฐาน : การบริหารจัดการระบบน้ำสะอาดหรือระบบประปาหมู่บ้าน
2.) คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3.) คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4.) คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
5.) คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6.) คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
7.) คู่มือประชาชน : การแจ้งถมดิน
8.) คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
9.) คู่มือประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
10.) คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator