เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.) ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.) ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
4.) ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator