เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน
2.) แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ............
3.) หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียบน
4.) รายชื่อผู้สูงอายุที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.) หลักเกณฑ์การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเลี้ยยังชีพผู้สูอายุ
6.) ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดอยลาน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator