เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประชาสัมพันธ์ ไส้อั่วสมุนไพร พริกลาบ ตำบล
2.) ประชาสัมพันธ์ ชาผักหวานป่า ตำบลดอยลาน
3.) ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ้าไหมมัดหมี่
4.) ประชาสัมพันธ์สินค้า กระเป๋าผ้าทำมือ
5.) ประชาสัมพันธ์สินค้า ขนมดอกจอก กล้วยฉาบ ทอ
6.) ประชาสัมพันธ์สินค้า ไม้กวาดดอกหญ้า
7.) แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุ
8.) รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตามหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.) สิทธิคนพิการ
10.) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน
11.) แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ ............
12.) หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียบน
13.) รายชื่อผู้สูงอายุที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
14.) หลักเกณฑ์การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเลี้ยยังชีพผู้สูอายุ
15.) ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดอยลาน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator