เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน   ชัยสุวรรณ์ 

นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน 

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอยลาน

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลานและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยลานที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายศรีมูน   ชัยสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลดอยลานขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังสมาชิกสภาฯและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลดอยลานที่เคารพรักทุกท่านเพื่อจะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลดอยลาน ที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับกระผมและสมาชิกในทีมงานเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาตำบลดอยลานของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมและมุ่งเน้นการทำงานที่เน้น “คน” ประชาชนตำบลดอยลานเป็นศูนย์กลางในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาภายใต้แนวนโยบายของทีมที่ว่า “เข้าถึง     พึ่งได้   สานงานต่อ       ก่องานใหม่” เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวดอยลาน  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย  (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน  เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27 เมษายน2564และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดอยลาน  ก่อนเข้ารับหน้าที่กระผมจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลานแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลดอยลานซึ่งนโยบายดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน ตลอดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่บัดนี้ไป (วันที่ 18 พฤษภาคม2564) ตามรายละเอียดเอกสารนโยบายที่กระผมได้จัดทำและส่งมอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยลานทุกท่าน ณ ที่นี้แล้วท่านประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตำบลดอยลาน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน ขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน ต่อสภาเทศบาลตำบลดอยลาน แห่งนี้โดยผ่านทางประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลดอยลาน  ในโอกาสต่อไปตามลำดับดังนี้

1. นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

    1.2 ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณเทศบาลและหน้าเทศบาล ให้น่าดู น่าอยู่ น่าชม

    1.3 พัฒนาดอยลานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

    1.4 สนับสนุนและปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกหมู่บ้าน ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

    2.2 ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมทางคมนาคมถนนสายหลัก สายรอง และถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตร

    2.3 พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงที่สาธารณะอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน

    2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ

    2.5 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    3.1 ส่งเสริมให้มีการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่ประชาชน

    3.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า น้ำยาเคมี ทรายอะเบท

    3.3 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.4 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออกกำลังกายการจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภทพร้อมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐานจะดำเนินการปรับปรุงบริเวณรอบๆสนามฟุตบอลให้เป็นลู่วิ่งออกกำลังกายพร้อมไฟส่องสว่าง

3.5 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน(อสม.)

4. นโยบายด้านการศึกษา

    4.1พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพทันสมัยเพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน

4.3 บริการจัดรถโดยสารรับ- ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึงและเน้นย้ำถึงความปลอดภัย

 

5. นโยบายด้านศาสนา  และวัฒนธรรม

    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนาทุกศาสนาให้เสมอภาค

    5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตำบลดอยลานโดยการนำหลักการทางศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัติ

    5.3 บำรุง ปรับปรุง บูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนะวัตถุ ที่เสื่อมโทรม

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

    6.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ โดยเน้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรและพัฒนาอาชีพต่างๆที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น

    6.3 ส่งเสริมให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน

    6.4 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้ ทักษะ กลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้นำไปสู่การพัฒนายั่งยืน   เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

    7.1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

    7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดรายการวิทยุนายกพบประชาชนอาทิตย์ละครั้ง  

    7.4 ส่งเสริม พัฒนาระบบงานบริการประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างพึงพอใจ โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

    7.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน

    7.6 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาสาต่างๆในเทศบาล เช่น สายตรวจอาสา อปพร.  อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

7.7 ดำเนินการบริหารงานเทศบาลเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอนการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของเทศบาลตำบลดอยลานเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

8. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.1  ส่งเสริมระบบกล้องวงจรปิด CCTV รอบตำบลเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายแนวร่วมของประชาชนตำรวจชุมชนอปพร. งานป้องกันฯและตำรวจเพื่อเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่างๆ

8.2  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยจะดำเนินการจัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง    การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า

8.3  ส่งเสริมและสนับสนุน   กลุ่มเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมใน พื้นที่

 


         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator