เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

ประวัติหมู่บ้าน

1.บ้านจำบอน  หมู่ที่  1ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ทำเลที่ตั้งหมู่บ้าน เป็นที่ราบลุ่มผิวดินมีน้ำ ตามภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “จำ” ซึ่งหมายถึงมีน้ำซึมซับ และมีพืชชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปเรียกว่าต้นบอน มีประชาชนอพยพมาอยู่บริเวณนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านจำบอน”เดิมขึ้นอยู่ เขตปกครองของบ้านจำหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งฮึ้งและห่างไกลกันประมาณ 3 กิโลเมตร สมัยนั้นการสัญจร การติดต่อไม่สะดวกเมื่อปี พ.ศ. 2470 ซึ่งได้ขอแยกหมู่บ้าน และจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยมีจำนวนหลังคาเรือนเพียง 39 หลังคาเรือน เป็นบ้านจำบอน หมู่ที่ 13 ตำบลโป่งฮึ้ง(ตำบลโป่งฮึ้งเป็นชื่อขงตำบลเดิมเปลี่ยนจากโป่งฮึ้งเป็นตำบลห้วยสัก) ในปี พ.ศ.2487-2503 นายทา คำน้อย เป็นผู้ใหญ่บ้านได้นำประชาชนจัดตั้งวัดขึ้นมาใหม่ ก่อสร้างและเรียกวัดนี้ว่า“วัดจำบอน”มาจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2500 ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนและขออนุมัติการจัดตั้งและเริ่มการเรียนการสอน ตั้งแต่นั้นมา โดยมีนายพรม ขันชมพู เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนบ้านจำบอน

          ต่อมาหมู่บ้านมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2536 จึงทำการแยกการปกครองเป็นหมู่ที่ 13 บ้านดอยจำตอง มี 89 ครัวเรือน ในปี 2542 แยกออกเป็น 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่ที่ 17 บ้านดอยทอง มี 132 ครัวเรือน และในปี พ.ศ.2545 แยกอีก 1 หมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 20 บ้านสันทุ่งพัฒนา มีจำนวน 65 ครัวเรือน คงเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด 145 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 204 คน เป็นหญิง 256 คน รวม 496

2.บ้านจำหวายหมู่ที่2  ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หมู่บ้านจำหวายเริ่มตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2441 ซึ่งมีนายจินา  จักรนิล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก มีจำนวนหลังคาเรือน 35 หลังคาเรือน รวมมีประชากรทั้งสิ้น 176 คน จำนวนมากย้ายมาจากหมู่บ้านบวกด้าง จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะว่า บริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นแหล่งทำมาหากิน และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “หมู่บ้านจำหวาย” ก็เพราะเดิมมีสายน้ำไหลออกมาจากภูเขาชื่อว่า “ชำ” หรือภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “น้ำจำ” และบริเวณใกล้ๆมีต้นหวายขึ้นเป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านจำหวาย และปัจจุบัน นายสุเทียน คำน้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน มี 164 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 532 คน ชาย 276 คน หญิง 256 คน

3.บ้าน...ทรายงาม........หมู่ที่...3.......ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

          แต่เดิมนั้นบ้านทรายงาม ได้แยกจากบ้านจำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก  เมืองเชียงราย มาเป็นบ้านทรายงาม  หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยสัก หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2519 บ้านทรายงามก็แยกออกจากตำบลห้วยสัก มาอยู่ในตำบลดอยลาน โดยเปลี่ยนบ้านทรายงาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย       

          รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันมีดังนี้

          1.นายบุญทา  สมศักดิ์บุญ          พ.ศ.2514-2516

          2.นายพุฒิ     คำน้อย              พ.ศ.2516-2517

          3.นายอิ่นคำ  ธรรมสอน            พ.ศ.2517-2522

          4.นายสถิต    คมสัน                พ.ศ.2522-2527

          5.นายบวร    โทปิว                 พ.ศ.2527-2533

          6.นายอำนวย  วงค์นาม             พ.ศ.2533-2542

          7.นายประดิษฐ์  คำน้อย            พ.ศ.2542-2555

          8.นายสุริยา กันทะเดช              พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

          พื้นที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ระยะทาง 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 30 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 ทิศใต้ติดกับหมู่ที่ 19 บ้านทรายงามใต้ ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 13 บ้านดอยจำตอง ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านจำหวาย ผู้ใหญ่บ้าน นายสุริยา กันทะเดช ที่อยู่ 141 จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 488 คน แยกเป็นชาย 209 คน หญิง 239 คน ผู้สูงอายุ 77 คน แยกเป็นชาย 39 คน หญิง 38 คน คนพิการ รวมทั้งสิ้น แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน จำนวนครัวเรือน 115 ครัวเรือน

4.บ้าน.......โป่งเกลือ.....หมู่ที่........4.........ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

                   หมู่บ้านโป่งเกลือ ตั้งมาตั้งแต่สมัยไหนไม่ได้มีการจดบันทึก แต่ได้ทราบจากการบอกเล่า ต่อๆกันมา เจ้าพระยาจันทร์ จันต๊ะนาเขต เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมา พร้อมทั้ง ครูบาจันทร์ ซึ่งขึ้นกับ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียราย มีผู้ปกครองหมู่บ้านต่อๆกันมา รวม 11 คน

5.บ้านร่องขุ่นหมู่ที่5 ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1ล562.50 ไร่ ที่อยู่อาศัยประมาณ 260 ไร่ ความหนาแน่นทั้งตำบล 98 คน/ตร.ม.มีหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ คือ หนองน้ำหนองแกว๋จากเดิมมีถึง 200 ไร่ ปัจจุบันมีเพียง 172 ไร่กว่า ปี 2536 กรมชลประทานได้เข้ามาขุดคันขึ้นรอบหนองแกว๋ ต่อมาอีก 12 ปี ศูนย์จักรหลประมง เข้ามาขุดลอก 139 ไร่ในปี 2547 พร้อมขึ้นคันใหม่สูง 1 เมตร ขุดลอกคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออกยาว 1,000 เมตร ขึ้นเกาะกลางยื่นออกไป กว้าง 100 ยาว 300 เมตร ได้รับงบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ขุดลอกเพิ่ม และขยายคลองส่งน้ำฝั่งตะวันตก ใน ปี พ.ศ.        และในปี พ.ศ.    กรมพัฒนาที่ดินได้มาขุดลอกเพิ่มเติม    ต่อมาปี พ.ศ.2550 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหนองแกว๋ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทำถนนหินคลุกอัดบดรอบหนองแกว๋ในปี พ.ศ.2549 ในปี พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณ จากกรมทรัพยากรน้ำขุดลอกฝั่งตะวันตกไปท้ายหนองแกว๋จนแล้วเสร็จบ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 แยกจากบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสัก เมื่อ ปี พ.ศ.2481   ปี พ.ศ.2523 แผยออกตำบลห้วยสักมาเป็นตำบลดอยลานในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2531 แยกหมู่บ้านบ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ออกจากบ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ปี พ.ศ.2546 แยกหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอยลาน หมู่ที่ 21 ออกจากบ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5ในสมัยพ่อหลวง ประถม ชัยยะ ผช.บุญธรรม ธรรมลังกา ผู้ช่วยฯประสงค์ มานะจิตต์ 18 กรกฎาคม 2547 เลือกตั้งนายกตำบลดอยลาน ได้นายกจำนง เป็นนายกสมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ได้ นายบุญธรรม  ธรรมลังกา กับนายประสงค์  มานะจิตต์ เป็น ส.อบต. ปี พ.ศ.2548 เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ได้นายตาคำ โยธาดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วยฯจรัส จวบประสบ และผู้ช่วยฯนายนพกรณ์ ชัยชนะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปัจจุบัน 2559

6.บ้านโป่งช้าง หมู่ที่6ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2473 มีประชากรกลุ่มหนึ่ง จำนวน 8 ครัวเรือน โดยอพยพมาจากบ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสัก (ปัจจุบัน หมู่ที่ 7 ตำบลดอยลาน)ต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงตั้งเป็นหมู่บ้านโป่งช้าง เมื่อปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน มีพ่อหลวงชุ่ม ไชยวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ภูมิประเทศบ้านโป่งช้าง เป็นไปตามลักษณะของประชากร ที่ตั้งบ้านเรือนเป็นทางยาวตามถนน โป่งช้าง-   โละป่าตุ้ม   ระยะทาง 1,500 เมตร กว้าง 600 เมตร มีวัด 1 แห่ง  มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่สูงเป็นบางสว่น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร

7.บ้านโละป่าตุ้มหมู่ที่7ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน ตามประกาศ กระทรวงหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2482 มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง คือ

1.นายคำตั๋น  แสนยวงแก้ว

2.นายศิริ ไชยภาพ

3.นายจันทร์แก้ว มะโนวรรณ์

4.นายดวงดี ทะนันชัย (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)

8.บ้านดอนเจริญหมู่ที่ 8 ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8 แต่ก่อนประชาชนอยู่ร่วมกันกับบ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน เมื่อ ปี พ.ศ.2510 พื้นที่เดิมนั้นมีน้ำท่วมบ่อยครั้งทำให้ความเป็นอยู่หรือการทำมาหากินลำบาก ดังนั้นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบางส่วนหนึ่งจึงได้มาหาที่อยู่อาศัยใหม่ ในปี 2511 โดยการนำของนายเป็ง ไชยชนะ นายวัง คำน้อยและนายธรรม โยธา จึงได้พากันปักหลักสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบนลาดเนินเขาน้ำท่วมไม่ถึงจึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านดอนเจริญ ตามลักษณะภูมิประเทศและหวังว่าอยู่อาศัยแล้วต้องมีความสุข เจริญรุ่งเรือง อยู่ดีมีสุข ยิ่งๆขึ้นไป และเนื่องด้วยพื้นที่ตรงนี้ในขณะนั้นอยู่ในเขตของบ้านจำหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย อ.เมือง จ.เชียงราย บ้านดอนเจริญ จึงอยู่ในการปกครองของบ้านจำหวายต่อมาในปี พ.ศ.2524 จึงได้ขอแยกหมู่บ้านขึ้นมาใหม่และทางการได้อนุมัติเป็นบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8และต่อมาตำบลห้วยสักเดิมถูกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 ตำบล พื้นที่ส่วนหนึ่งแยกออกมาเป็นตำบลใหม่ชื่อ “ตำบลดอยลาน” ซึ่งหมู่ที่ 8 ก็อยู่ในส่วนของตำบลดอยลานที่ตั้งขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8 มีผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

1.พ.ศ.2525-257          นายสวัสดิ์  บุรีแก้ว

2.พ.ศ.2527-2531        นายตาล  ถาตุ่น

3.พ.ศ.2531-2539        นายมานิตย์ เผ่ากา

4.พ.ศ.2539-2549        นายสมบัติ จักรนอล

5.พ.ศ.2549-2554        นายอินหวัน  ไชยชนะ

6.พ.ศ.2554-ปัจจุบัน      นายอิ่นคำ  พุทธวงค์

 

9.ประวัติหมู่บ้าน บ้านใหม่รุ่งเรือง...หมู่ที่.........10........ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

          บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แยกมาจากบ้าน

โป่งเกลือหมู่ที่ 4 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2528 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายหมื่น  จันต๊ะนาเขต คนที่ 2 นายเลื่อน  จินดาขัด 3. นายสมชาย  จินดาขัด  4.นายสว่าง จันต๊ะนาเขต

5.นายฉลอง ไชยลังกา คนปัจจุบัน นายศรธนู  อินธรรม มีจัด จำนวน 1 แห่ง มีพระภิกษุ จำนวน 2 รูป มีครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน มีประชากร 420 คน แยกเป็นชาย จำนวน 204 คน หญิง จำนวน 216 คน ส่วนมากประกอบอาชะทำนา ทำสวนและรับจ้างทั่วไป

10.บ้านป่าเก็ด หมู่ที่11ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านป่าเก็ดเดิมมีที่เพียงสามสี่หลังค่าเรือน การปกครองขึ้นกับบ้านจำหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบันบ้านป่าเก็ดตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของบ้านจำหวาย เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ก็ได้แยกการปกครองจากบ้านจำหวายประมาณการวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2535 คำว่า “ป่าเก็ด”ที่มา คือ เมื่อก่อนได้มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ขึ้นมาต้นหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า ไม่เกล็ด เป็นไม้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื้อไม้แน่น เหนียว และแข็ง เกิดขึ้นที่หัวบ้านเมื่อประชากรบ้านจำหวายหนาแน่นจึงมาตั้งรกรากทางทิศใต้ ห่างจากบ้านจำหวายประมาณห้าร้อยเมตร จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านป่าเก็ด ก่อนจะทำการแยกการปกครองจากบ้านจำหวาย ชาวบ้านป่าเก็ดก็ได้สร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นมาหนึ่งแห่งในราวปี พ.ศ.2524 สาเหตุ คือการไปทำบุญที่วัดจำหวายดูว่าจะไกล บวกกับแรงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาจึงทำการก่อตั้งวัดขึ้นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน โดยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่มิได้ขาด เรียกว่า “วัดป่าเก็ด” ปัจจุบันมีกุฎิสงฆ์ 1 หลัง พระวิหารทรงพื้นบ้านล้านนา 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ศาลา หอฉัน 1 หลัง  ศาลาบาตร 2 หลัง พระธาตุ 1 องค์ บ้านป่าเก็ดห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 30 กิโลเมตร ถนน สายเทิง-เชียงราย แล้วแยกเข้าถนนสายบ้านจำบอน+เหมือง่า เข้าไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน เลี่ยงสัตว์ ปัจจุบัน      มีประชากร 265 คน 70 ครัวเรือน  ชาย 131 คน หญิง 134 คน

11.บ้านดอยสมบูรณ์   หมู่ที่12ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านดอยสมบูรณ์ เดิมเป็นบ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ก็ได้แยกออกมาเป็นบ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 มีผู้ใหญ่บ้าน คนแรก คือ

1.นายทองสู่ ร่มขาว

2.นายเจริญ ลาพันธ์

3.นายทองคำ  กุลบุตร

4.นายวีระ  รักษาภักดี   เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

และมีวัดอยู่ 2 วัด  คือ 1.วัดจำบอน  2. วัดอุดมมงคลประชาชนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนภาคอีสาน ที่มาอยู่รวมกันและทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นสว่นใหญ่

12.บ้าน......ปงอ้อ..........หมู่ที่......14...........ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

          บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 14 ตำบลดอย ลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อ ปี พ.ศ.2539 มีผู้ใหญ่บ้านปกครองตามลำดับ คือ

          1.นายดวง        ไชยวงค์

          2.นายคำแปง     กานุรักษ์

          3.นายบุญเลิศ    อุปสิทธิ์

          มีพื้นที่โดยประมาณ 15 กิโลเมตร

13.บ้านโป่งช้างเหนือหมู่ที่15ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15 ได้แยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยลาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยมีนายบุญมี เครือตา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 1  ผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง คือ นายสมศักดิ์ คำจ้อย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550-2555 ผู้ใหญ่บ้านบ้านคนที่สาม คือ นายวันทอง หมื่นไชยวงค์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน

14.บ้านร่องดู่หมู่ที่16ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านร่องดู่ ได้แยกหมู่บ้านมาจากบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.2525 มาตั้งเป็นหมู่บ้าน ได้แยกหมู่บ้านมาเป็นหมู่ 16 เมื่อ ป พ.ศ.2535 มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายฉลลวย ยามี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปกครองมาจนหมดวาระของสมัยนั้น ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข และอบอุ่นทุกคน

15.บ้านดอยทองหมู่ที่17ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

   ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านดอยทอง เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอยลาน ซึ่งได้แยกจากหมู่ที่ 1   บ้านจำบอน เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  การดูแลราษฎรไม่ทั่วถึง จึงได้ขอเสนอยื่นเรื่องขอแยกการปกครอง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและทำการเกษตร มีพื้นที่ประมาณ 8.84 ตารางกิโลเมตร

   ภูมิประเทศเป็นเชิงดอยติดกับทุ่งนาและป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ ด้านหน้าติดทางหลวงหมายเลข 1020 เข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายห่างจากตัวเมือง 24 กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอเมืองทิศใต้สุดติดกับป่าไม่ชุมชน 64 ไร่ และป่าสงวน 144 ไร่ มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อทำการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

16.บ้าน....โป้งเกลือใต้....หมู่ที่........18.........ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่ที่ 18 แยกมาจากบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 เมื่อ ปี พ.ศ.2543 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก นายจันตา ยาวิราช มีจำนวนครัวเรือน 153 ครัวเรือน มีประชากร อยู่ 451 คน ชาย 226 คน หญิง 225 คน อาชะหลักทำนา จำนวน 150  ครัวเรือน อาชีพเสริมค้าขาย 15 ครัวเรือน ราได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 40,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้นอกกาเกษตรเฉลี่ย 20,000 บาทต่อคนต่อปี และมีพื้นที่อาศัย 101 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 435 ไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง มีพื้นที่ทำนา 375 ไร่ พื้นที่ทำสวนอยู่ 60 ไร่ ป่าชุมชน 1 แห่ง จำนวน 80 ไร่ แหล่งน้ำสาธารณะ 3 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง มีผู้ใช้ 153 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง มีหอกระจายข่าว 1 แห่ง

17.บ้านใหม่ดอยลานหมู่ที่21ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

หมู่บ้านใหม่ดอยลาน แยกออกมาจากหมู่บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลดอยลาน ออกมาเป็นหมู่ที่ 21 ตำบลดอยลาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก นายนคร ปินตาเหมืองหม้อ ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2546-2550 ต่อมาผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง นายสกลธ์ บุรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2551-2560  มีพื้นที่การปกครอง 4.2 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน 146 ครัวเรือน มีประชากร 508 คน แบ่งเป็นชาย 263 คน เป็นหญิง 245 คน

ภูมิประเทศพอสังเขป เป็นพื้นที่ราบภูเขา

ที่ตั้งอาณาเขต    อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ระยะทาง 31 กิโลเมตร

                    อยู่ห้างจากตัวจังหวัดเชียงรายระยะทาง 32 กิโลเมตร

การประกอบอาชีพ        อาชีพหลักของครัวเรือน

                             1.อาชีพทำนา                       61                ครัวเรือน

                             2.อาชีพทำไร่                        6                  ครัวเรือน

                             3.อาชีพทำสวน                      20                ครัวเรือน

                             อาชีพเสริม

                             1.อาชีพรับจ้าง                      30                ครัวเรือน

                             2.อาชีพค้าชาย                      10                ครัวเรือน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                             1.แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน   

ด้านการเกษตร             เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

18.บ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่22ตำบลดอยลาน  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

บ้านใหม่สามัคคี ได้แยกออกจากบ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย     จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2548 โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 109 หลังคาเรือน มีประชากร 526 คน แบ่งเป็นชาย 266 คน เป็นหญิง 260 คน (ข้อมูลปี 2548)

    มีนายประพันธ์ จิกชาตรี ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548-2553 และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสมัยที่ 2 พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน

 


         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator