เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

        ดอยลาน  ได้ยกระดับเป็นตำบล  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ตามมาตรา  6  และตามมาตรา 29  เมื่อปี  พ.ศ. 2457  โดยแยกจากตำบลห้วยสัก  มีเขกปกครอง  รวม  7  หมู่บ้าน  และหลังจากมี  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ปี พ.ศ. 2537  บังคับใช้  มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลดอยลานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน  ได้ประกาศจัดตั้งและยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ปี พ.ศ. 2537 โดยจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล  ชั้น 5  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  32  คน  16  หมู่บ้าน  ต่อมาปี พ.ศ. 2542  ได้ยกระดับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ชั้น 4  และประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2550  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  44  คน  22  หมู่บ้าน     ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลานมาเป็น เทศบาลตำบลดอยลาน นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลดอยลาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายหรือจากจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 34  กิโลเมตร  หมู่บ้านที่ อยู่ไกลอำเภอที่สุด  คือบ้านโป่งช้างเหนือ  ระยะทางประมาณ  40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  113.9  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  71,187.5 ไร่  เนื้อที่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ  50 เป็นที่ราบ  เนื้อที่ประมาณร้อยละ  30  เป็นภูเขา และ เนื้อที่ประมาณร้อยละ  20  เป็นที่ดอน ที่ลุ่ม ลำห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ  และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

    ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย

    ทิศใต้              ติดต่อกับ  ตำบลเชียงเคี่ยน  อำเภอเทิง  ,ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด   
                            และตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย


    ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลงิ้วและตำบลปล้อง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลแม่อ้อและสันมะเค็ด  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator