เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (238)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยหน้าวัดป่าก่อ บ้านดอยจำตองหมู่ที่13...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 1/12/2565 Read (9)

ร่างประกาศ และเอกสารสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 1/12/2565 Read (8)

คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้ (KM) โดย admin Post Date 24/11/2565 Read (14)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้ (KM) โดย admin Post Date 24/11/2565 Read (15)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/11/2565 Read (20)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/11/2565 Read (23)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน...

งานตรวจสอบภายใน โดย admin Post Date 22/11/2565 Read (16)

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน...

งานตรวจสอบภายใน โดย admin Post Date 22/11/2565 Read (18)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 16/11/2565 Read (25)

ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/11/2565 Read (26)

ซ่อมแซมถนน คสล....

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 14/11/2565 Read (23)

ตรวจสอบกรณีพิพาทแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/11/2565 Read (28)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3"...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 11/11/2565 Read (34)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 11/11/2565 Read (27)

ประชุมประชาพิจารณ์การขอจัดตั้งโรงเรือรนพักขยะและจัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/11/2565 Read (32)

ปรับถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 8 ตำบลดอยลานเชื่อมต่อบ้านปอเรืองหมู่7ตำบลแม่อ้อ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 10/11/2565 Read (25)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ซอย 4 บ้านร่องขุ่น ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 8/11/2565 Read (28)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 7/11/2565 Read (26)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 7/11/2565 Read (28)

ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภค...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 7/11/2565 Read (23)

ออกบริการดับเพลิงบ่อขยะหมู่ 9 บ้านใหม่น้ำเย็น...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 7/11/2565 Read (30)


         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator