เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน Big booty step sis pussy suck after hard fucked teen xxx lily carter dp anal porno watch BF is stolen by a Battle Slut with Massive Titties hd porn patrol sex mom xxx teen sex videofree teen bf videos
สายด่วนนายกฯ
065-0158666

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
สายด่วนปลัดฯ
086-1948088

พระธาตุจอมปูแวรัตนรังษี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายดวงดี ทะนันชัย
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโละป่าตุ้ม หมู่. 7

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 23/11/2565 Read (20)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 23/11/2565 Read (23)

ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 15/11/2565 Read (26)

ซ่อมแซมถนน คสล....

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 14/11/2565 Read (23)

ตรวจสอบกรณีพิพาทแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 11/11/2565 Read (28)

 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (238)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยหน้าวัดป่าก่อ บ้านดอยจำตองหมู่ที่13...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 1/12/2565 Read (9)

ร่างประกาศ และเอกสารสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 1/12/2565 Read (8)

คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้ (KM) โดย admin Post Date 24/11/2565 Read (14)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้ (KM) โดย admin Post Date 24/11/2565 Read (15)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน...

งานตรวจสอบภายใน โดย admin Post Date 22/11/2565 Read (16)

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน...

งานตรวจสอบภายใน โดย admin Post Date 22/11/2565 Read (18)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 16/11/2565 Read (25)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 11/11/2565 Read (27)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ซอย 4 บ้านร่องขุ่น ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 8/11/2565 Read (28)

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 7/11/2565 Read (26)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 7/11/2565 Read (28)

 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู เพื่อติดตั้งห้องทำงานประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/12/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยลาน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวนเด็กนักเรียน 533 คน จำนวน 60 วัน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/12/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/12/2565
4 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานที่ดำเนินการสำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 30/11/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แลน) ภายในอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้แบบล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/11/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/11/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 4 บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/11/2565

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายมานพ ชุ่มเรือน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
44.201.99.222
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 18ip
เดือนนี้ 100ip
ปีนี้ 14321ip
ทั้งหมด 27681ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (77.88.5.171)
วันนี้ เวลา 06.58.20 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator