oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข้อมูลพื้นฐาน : นโยบายการบริหาร  
 

ตามการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน 
ที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดอยลานเมื่อ วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ดังนี้


1. นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.1 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะให้ทั่วถึง
    1.2 ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณเทศบาลและหน้าเทศบาล ให้น่าดู น่าอยู่ น่าชม
    1.3 พัฒนาดอยลานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
    1.4 สนับสนุนและปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกหมู่บ้าน ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    2.2 ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซมทางคมนาคมถนนสายหลัก สายรอง และถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตร
    2.3 พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงที่สาธารณะอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน
    2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ ให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ
    2.5 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

3. นโยบายด้านสาธารณสุข
    3.1 ส่งเสริมให้มีการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด และการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่ประชาชน
    3.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า น้ำยาเคมี ทรายอะเบท
    3.3 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. นโยบายด้านการศึกษา
    4.1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานและส่งเสริมบุคลากรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    4.2 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน
    4.3 สนับสนุนทุนการศึกษา
    4.4 บริการจัดรถโดยสารรับ- ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึง

5. นโยบายด้านศาสนา  และวัฒนธรรม
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนาทุกศาสนาให้เสมอภาค
    5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.3 บำรุง ปรับปรุง บูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนะวัตถุ ที่เสื่อมโทรม

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

    6.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ โดยเน้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    6.2 จัดให้มีถนนคนเดิน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ทุกวันอาทิตย์
    6.3 ส่งเสริมให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน
    6.4 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้ ทักษะ กลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้นำไปสู่การพัฒนายั่งยืน  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
    7.1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
    7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดรายการวิทยุนายกพบประชาชนอาทิตย์ละครั้ง  
    7.4 ส่งเสริม พัฒนาระบบงานบริการประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างพึงพอใจ โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   
    7.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน
    7.6 ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาสาต่างๆในเทศบาล เช่น สายตรวจอาสา อปพร.  อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
    7.7 ส่งเสริมสนับสนุน การทำงานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.232.51.240
 ออนไลน์ 4 ip
 วันนี้ 87 ip
 เดือนนี้ 3187 ip
 ปีนี้ 37631 ip
 ทั้งหมด 198300 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.117)
วันนี้ เวลา 06.49.00 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น