oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  การท่องเที่ยวในท้องถิ่น : วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

ที่ตั้ง  บ้านใหม่ดอยลาน ม.21
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ต.ดอยลาน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านดอยสมบูรณ์ ม.12
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ทอผ้าบ้านดอยลาน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่ดอยลาน ม.21
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์จากไม้เบญจพรรณ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่ดอยลาน ม.21
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ทอผ้าพื้นเมือง บ้านใหม่ดอยลาน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านดอยทอง ม.17
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านดอยทอง
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านทรายงามใต้ ม.19
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรายงามใต้
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านทรายงามใต้ ม.19
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  เครื่องนอนทรายงามใต้
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านทรายงามใต้ ม.19
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเพาะเห็ดดอยจำตอง
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งช้าง ม.6
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  พลายตะวัน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งเกลือ ม.4
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ตัดเย็บเอื้องดอยโป่งเกลือ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านทรายงาม ม.3
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ออมทรัพย์สุรากลั่นลานสัก
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่ดอยลาน ม.21
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่รุ่งเรือง ม.10
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ปักผ้าด้วยมือและตัดเย็บ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งเกลือใต้ ม.18
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านดอนเจริญ ม.8
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  พรมเช็ดเท้า บ้านดอนเจริญ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านดอนเจริญ ม.8
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเย็บหมวกไม้ไผ่บ้านดอนเจริญ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านปงอ้อ ม.14
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรพัฒนาปงอ้อ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านดอยสมบูรณ์ ม.12
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  เย็บผ้าบ้านดอนสมบูรณ์
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านปงอ้อ ม.14
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  เย็บเสื้อ – กางเกง
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่ดอยลาน ม.21
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  เย็บผ้าบ้านใหม่ดอยลาน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่รุ่งเรือง ม.10
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งเกลือใต้ ม.18
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  พัฒนาการเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้านโป่งเกลือ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านปงอ้อ ม.14
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  เกษตรก้าวหน้าบ้านปงอ้อ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งเกลือ ม.4
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ผลิตเตาเผาถ่านบ้านโป่งเกลือ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งเกลือ ม.4
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ผลิตเครื่องโม่ข้าวกล้องบ้านโป่งเกลือ
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านโป่งช้าง ม.6
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ลำไยอบแห้งบ้านโป่งช้าง
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านจำบอน ม.1
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผู้ปลุกลำไยบ้านจำบอน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตั้ง  บ้านใหม่สามัคคี ม.22
ชื่อวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  ทอผ้าพื้นเมืองตำบลดอยลาน
คลิกเพื่อดูภาพ
คลิกดูรายละเอียด


วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.232.51.240
 ออนไลน์ 10 ip
 วันนี้ 97 ip
 เดือนนี้ 3197 ip
 ปีนี้ 37641 ip
 ทั้งหมด 198310 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.116)
วันนี้ เวลา 07.41.19 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น