oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข่าวสาร : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง  
 

หัวข้อ
วันที่
อ่าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ส.ค. 2563
27
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ส.ค. 2563
24
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ส.ค. 2563
22
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ส.ค. 2563
25
ราคากลางโครงการซื้อเครื่องแต่งกาย ชุดฝึก อปพร. หรื...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 ส.ค. 2563
18
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 ก.ค. 2563
38
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2563
27
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2563
23
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 ก.ค. 2563
26
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
22 ก.ค. 2563
27
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
22 ก.ค. 2563
29
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ก.ค. 2563
27
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ก.ค. 2563
28
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ก.ค. 2563
30
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 ก.ค. 2563
29
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 ก.ค. 2563
29
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 ก.ค. 2563
27
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 มิ.ย. 2563
36
ราคากลางรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครน...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
17 มิ.ย. 2563
32
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 มิ.ย. 2563
31
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 พ.ค. 2563
40
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 พ.ค. 2563
38
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 พ.ค. 2563
37
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
18 พ.ค. 2563
42
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 พ.ค. 2563
45
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 พ.ค. 2563
44
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 เม.ย. 2563
49
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 เม.ย. 2563
48
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 เม.ย. 2563
50
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 เม.ย. 2563
51
ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างบ่อบาดาล ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 เม.ย. 2563
52
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 เม.ย. 2563
51
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 เม.ย. 2563
51
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 เม.ย. 2563
47
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 เม.ย. 2563
49
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 เม.ย. 2563
49
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2563
47
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2563
51
รายละเอียดข้อมูลราคากลางราคากลางของรถบรรทุก (ดีเซล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 เม.ย. 2563
49
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
2 เม.ย. 2563
52
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 เม.ย. 2563
50
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 มี.ค. 2563
55
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 มี.ค. 2563
54
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ก.พ. 2563
61
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 ม.ค. 2563
64
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
17 ม.ค. 2563
69
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ธ.ค. 2562
65
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ธ.ค. 2562
78
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ธ.ค. 2562
68
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ธ.ค. 2562
72
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 พ.ย. 2562
88
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุ
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 พ.ย. 2562
76
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
15 พ.ย. 2562
79
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลาง...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 พ.ย. 2562
70
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 พ.ย. 2562
76
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 พ.ย. 2562
78
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 พ.ย. 2562
79
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 พ.ย. 2562
79
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 พ.ย. 2562
79
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 พ.ย. 2562
73
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 ต.ค. 2562
83
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 ต.ค. 2562
81
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 ต.ค. 2562
77
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 ต.ค. 2562
75
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ย. 2562
91
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและว...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
3 ก.ย. 2562
101
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
มีไฟล์แนบมา
22 ส.ค. 2562
95
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศยกเลิกรายละเอียดข้อมูลราคาก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ส.ค. 2562
104
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 ส.ค. 2562
106
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2562
115
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2562
107
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ค. 2562
111
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ค. 2562
102
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 มิ.ย. 2562
115
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 มิ.ย. 2562
125
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 มิ.ย. 2562
149
ราคากลางเครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 มิ.ย. 2562
121
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 พ.ค. 2562
131
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 พ.ค. 2562
151
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 พ.ค. 2562
141
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 พ.ค. 2562
122
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 พ.ค. 2562
136
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 พ.ค. 2562
150
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 เม.ย. 2562
145
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 เม.ย. 2562
137
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มี.ค. 2562
132
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มี.ค. 2562
155
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มี.ค. 2562
161
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มี.ค. 2562
139
วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการข...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 มี.ค. 2562
148
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ก.พ. 2562
145
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 ก.พ. 2562
154
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 ก.พ. 2562
145
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 ม.ค. 2562
146
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 ม.ค. 2562
148
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 ม.ค. 2562
143
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 ม.ค. 2562
203
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 ม.ค. 2562
141
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ธ.ค. 2561
187
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ธ.ค. 2561
146
ประกาศยกเลิกรายละเอียดราคากลาง รายการก่อสร้างอาคาร...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
3 ธ.ค. 2561
181
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำห...
โดย : กองการศึกษา
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 พ.ย. 2561
202
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 พ.ย. 2561
198
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 พ.ย. 2561
219
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 พ.ย. 2561
210
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
18 ต.ค. 2561
228
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ 2562...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ต.ค. 2561
219
ราคากลางจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 ต.ค. 2561
191
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 ต.ค. 2561
256
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 14...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
2 ต.ค. 2561
224
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 6...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
2 ต.ค. 2561
193
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 ก.ย. 2561
270
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ก.ย. 2561
209
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ย. 2561
213
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ย. 2561
237
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ย. 2561
223
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
31 ส.ค. 2561
215
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
23 ส.ค. 2561
248
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ส.ค. 2561
244
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ส.ค. 2561
230
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ส.ค. 2561
257
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 ส.ค. 2561
213
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 ส.ค. 2561
225
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจัด...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 ส.ค. 2561
238
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2561
233
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2561
222
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ก.ค. 2561
237
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 ก.ค. 2561
271
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 ก.ค. 2561
252
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 ก.ค. 2561
229
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 มิ.ย. 2561
262
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 มิ.ย. 2561
222
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 มิ.ย. 2561
431
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มิ.ย. 2561
247
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มิ.ย. 2561
237
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอีย...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 พ.ค. 2561
239
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอี...
โดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 พ.ค. 2561
242
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
19 เม.ย. 2561
220
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
19 เม.ย. 2561
253
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
19 เม.ย. 2561
251
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
19 เม.ย. 2561
272
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 มี.ค. 2561
232
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
258
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
280
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
253
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
279
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
275
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
245
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
312
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
260
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
255
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
266
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2561
270
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางปรั...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ก.พ. 2561
270
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ก.พ. 2561
263
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ก.พ. 2561
269
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางก่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ก.พ. 2561
282
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
8 ก.พ. 2561
308
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโคร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ม.ค. 2561
248
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโคร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ม.ค. 2561
259
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโคร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 ม.ค. 2561
247
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโคร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 ม.ค. 2561
276
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 พ.ย. 2560
235
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจัด...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ส.ค. 2560
319
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ส.ค. 2560
346
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
มีไฟล์แนบมา
21 ส.ค. 2560
325
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้า...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 ก.ค. 2560
320
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 มิ.ย. 2560
275
เทศบาลตำบลดอยลาน รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 มิ.ย. 2560
309
เทศบาลตำบลดอยลาน รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 มิ.ย. 2560
282
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 พ.ค. 2560
312
ราคากลางระบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 พ.ค. 2560
290
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 เม.ย. 2560
286
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 เม.ย. 2560
276
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 เม.ย. 2560
296
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 เม.ย. 2560
330
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 เม.ย. 2560
323
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 เม.ย. 2560
359
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 เม.ย. 2560
333
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
280
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
352
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : ง
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
334
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
351
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
297
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
318
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
343
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
10 เม.ย. 2560
310
ราคากลางเต้นท์ผ้าใบ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 มี.ค. 2560
308
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำนัก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 มี.ค. 2560
293
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2560
340
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2560
300
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2560
318
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2560
314
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2560
304
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางแล...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2560
259
 
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.232.51.240
 ออนไลน์ 5 ip
 วันนี้ 99 ip
 เดือนนี้ 3199 ip
 ปีนี้ 37643 ip
 ทั้งหมด 198312 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.116)
วันนี้ เวลา 07.41.19 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น