oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข่าวสาร : งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 

หัวข้อ
วันที่
อ่าน
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
3 ก.ย. 2563
15
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ส.ค. 2563
22
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนาย...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 ก.ค. 2563
26
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 มิ.ย. 2563
39
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 พ.ค. 2563
41
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 เม.ย. 2563
49
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพั...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 มี.ค. 2563
60
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 ก.พ. 2563
62
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
15 ม.ค. 2563
80
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกา...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
17 ธ.ค. 2562
87
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
17 ธ.ค. 2562
81
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
24 ต.ค. 2562
102
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
17 ต.ค. 2562
101
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
18 ก.ย. 2562
115
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 ส.ค. 2562
145
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนาย...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 ก.ค. 2562
141
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มิ.ย. 2562
164
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 พ.ค. 2562
188
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
3 เม.ย. 2562
195
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพั...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 มี.ค. 2562
194
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 ก.พ. 2562
229
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 ม.ค. 2562
226
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกา...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 ธ.ค. 2561
245
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 พ.ย. 2561
287
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
31 ต.ค. 2561
319
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 ต.ค. 2561
303
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ก.ย. 2561
328
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ส.ค. 2561
306
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนาย...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 ก.ค. 2561
353
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 มิ.ย. 2561
342
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 พ.ค. 2561
358
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 พ.ค. 2561
380
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพั...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2561
411
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ก.พ. 2561
414
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 ม.ค. 2561
426
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกา...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ธ.ค. 2560
410
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 พ.ย. 2560
439
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
31 ต.ค. 2560
483
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 ต.ค. 2560
428
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ก.ย. 2560
479
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ส.ค. 2560
524
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนาย...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ก.ค. 2560
516
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มิ.ย. 2560
528
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 พ.ค. 2560
452
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 เม.ย. 2560
616
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพั...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 มี.ค. 2560
489
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 ก.พ. 2560
591
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 ม.ค. 2560
573
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกา...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ธ.ค. 2559
549
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ...
โดย : การเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 พ.ย. 2559
568
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
31 ต.ค. 2559
597
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ต.ค. 2559
681
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 ก.ย. 2559
523
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 ส.ค. 2559
689
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนาย...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ก.ค. 2559
633
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มิ.ย. 2559
738
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มิ.ย. 2559
521
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 เม.ย. 2559
761
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพั...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2559
654
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 มี.ค. 2559
612
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
19 ม.ค. 2559
791
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกา...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
14 ธ.ค. 2558
669
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
18 พ.ย. 2558
859
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558...
โดย : งานการเงินและบัญชี
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 พ.ย. 2558
868
 
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 3.230.1.126
 ออนไลน์ 8 ip
 วันนี้ 88 ip
 เดือนนี้ 3008 ip
 ปีนี้ 37452 ip
 ทั้งหมด 198121 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.116)
วันนี้ เวลา 09.09.15 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น