oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

หัวข้อ
วันที่
อ่าน
กระบวนการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิก...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ต.ค. 2563
7
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 ต.ค. 2563
11
<iframe src="https://docs.google.com/forms...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
ไม่มีไฟล์แนบมา
6 ต.ค. 2563
10
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมและพ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
17 ก.ค. 2563
88
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 ก.ค. 2563
78
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 ก.ค. 2563
84
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
3 ก.ค. 2563
80
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
12 มิ.ย. 2563
123
ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
3 มี.ค. 2563
231
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
โดย : งานการเจ้าหน้าที่
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 ก.พ. 2563
185
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ก.พ. 2563
187
ประกาศเจตจำนงค์สุจรติในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ก.พ. 2563
172
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
18 ก.พ. 2563
175
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
4 ก.พ. 2563
147
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 ม.ค. 2563
141
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
13 ม.ค. 2563
161
การแข่งขันนกกรงหัวจุก...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
2 ธ.ค. 2562
158
ใบสมัครร้องเพลงลูกทุ่ง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 พ.ย. 2562
162
ใบสมัครโคบาลคิดส์...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 พ.ย. 2562
114
ใบสมัครคาวเกิร์ล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 พ.ย. 2562
129
เชิญร่วมแข่งขัน ไก่ต่อ ไก่ตั้ง งานเส่งเสริมและพัฒน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
27 พ.ย. 2562
127
สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 ก.ค. 2562
218
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
26 มิ.ย. 2562
235
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
245
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
215
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
263
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
219
มาตรการจัดการเร่ื่องร้องเรียนการทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
208
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
203
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
204
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
240
การดำเนินการจัดเพื่อจัดการความเสี่ยงกาาทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
171
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
142
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
130
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกาาทุจริตประจำปี...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
129
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
134
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2562
129
พบป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด รุกลำ้ถนนสาธารณะ โปรดแจ้...
โดย : นิติการ
ไม่มีภาพ
ไม่มีไฟล์แนบมา
20 มิ.ย. 2562
254
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 25...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
11 ม.ค. 2562
402
รายงานการกำกับติดตามการดำเินนการป้องกันการทุจริตปร...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
12 พ.ย. 2561
465
รายงานการกำกับติดตามการดำเินนการป้องกันการทุจริตรอ...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา
ไม่มีไฟล์แนบมา
12 พ.ย. 2561
512
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประเมินคุณธรรมและความโ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
ไม่มีไฟล์แนบมา
9 พ.ย. 2561
474
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 พ.ย. 2561
507
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
6 พ.ย. 2561
465
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องการร้องเรียนการทุจ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 พ.ย. 2561
480
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
1 พ.ย. 2561
452
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกาาทุจริตประจำปี...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 ต.ค. 2561
507
มาตรฐานการให้บริการ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 ต.ค. 2561
529
มาตรฐานการปฏิบัติงาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
ไม่มีไฟล์แนบมา
25 ต.ค. 2561
462
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
11 ต.ค. 2561
313
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 ต.ค. 2561
340
รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 มิ.ย. 2561
515
 
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.232.51.240
 ออนไลน์ 4 ip
 วันนี้ 87 ip
 เดือนนี้ 3187 ip
 ปีนี้ 37631 ip
 ทั้งหมด 198300 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.117)
วันนี้ เวลา 06.49.00 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น