oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน : งานนิติการ  
 

#
ข้อมูลดาวน์โหลด
มีไฟล์แนบ
   ประกาศ มาตรการป้องกันละเว้นกาาปฏิบัติตตามคู่มือสำหรับประชาชน
มีไฟล์แนบ
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มีไฟล์แนบ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มีไฟล์แนบ
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มีไฟล์แนบ
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีไฟล์แนบ
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มีไฟล์แนบ
   ประกาศ เ รื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
มีไฟล์แนบ
   การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
มีไฟล์แนบ
   การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
มีไฟล์แนบ
   การปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ บทกลอนวินัย เตือนใจข้าราชการ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเ
มีไฟล์แนบ
   แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานเทศบาล
มีไฟล์แนบ
   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 3.230.1.126
 ออนไลน์ 7 ip
 วันนี้ 84 ip
 เดือนนี้ 3004 ip
 ปีนี้ 37448 ip
 ทั้งหมด 198117 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.116)
วันนี้ เวลา 09.09.15 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น