oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
แผนการซ่อมบำรุงพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
competency บุคลากร
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาตต่อเทศบาล
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

คลิ้กที่นี่! เพื่อเข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอยลาน Version ใหม่  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
ซ่อมแซมไฟกิ่ง (ไฟฟ้าสาธารณะ) ...
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 ...
ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแ...
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ่อขยะ บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15 ...
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่...
โครงการวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(29 ต.ค. 2563)
กระบวนการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเคลื่อนท...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2563)
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(6 ต.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(17 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ก.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(10 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้าสอบ วัน เ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ก.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 มิ.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 มี.ค. 2563)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 มิ.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(17 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(17 เม.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและเอกสารประกวดรา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 เม.ย. 2563)
ประกาศจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 เม.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(7 ก.ย. 2561)
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
ซีรี่ย์ออนไลน์..
โดย : whoami12
2 ธ.ค. 2563
2
0
เกมสร้างรายได้ ..
โดย : แอดมิน
11 พ.ย. 2563
36
0
สล็อตฝากผ่าน TRUE MONEY WALLET..
โดย : sky walker
9 พ.ย. 2563
20
0
สล็อตฝากผ่าน TRUE MONEY WALLET ..
โดย : sky walker
8 พ.ย. 2563
19
0
lagalaxy คาสิโน casino เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์..
โดย : beer789
20 ต.ค. 2563
109
0
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์..
โดย : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๖
14 ต.ค. 2563
50
0
mgm88 คาสิโน casino เว็บตรงบริษัทแม่ Sagame289..
โดย : beer789
14 ต.ค. 2563
29
0
GPB168 เว็บคาสิโน เว็บตรงบริษัทแม่ Sagame289..
โดย : beer789
9 ต.ค. 2563
38
0
ที่ดิน..
โดย : ณัฐ
27 มิ.ย. 2563
373
0
danawatoto..
โดย : danawatoto
29 พ.ค. 2563
189
0
 
สสจ.เชียงใหม่ เตือนใครไป“โลตัสคำเที่ยง-ตลาดศิริวัฒนา” 30 พ.ย.กักตัวด่วน
( Update Thu, 03 Dec 2020 12:48:40 GMT)
อุตุฯ เตือนภาคใต้มีฝนตกหนัก-คลื่นลมแรง ถึง 4 ธ.ค
( Update Thu, 03 Dec 2020 12:40:01 GMT)
ร.10 ทรงเป็นองค์ประธานพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาสืบสานพระราชปณิธาน"ธรรมราชินี"น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน
( Update Thu, 03 Dec 2020 12:23:52 GMT)
เชียงรายพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย
( Update Thu, 03 Dec 2020 12:01:52 GMT)
ธ.ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ช่วยน้ำท่วมภาคใต้
( Update Thu, 03 Dec 2020 11:55:49 GMT)
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแก้วมรกตน้อย ไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีสวดเจริญมหามงคล 3 ธ.ค.
( Update Thu, 03 Dec 2020 11:01:23 GMT)
ศาล รธน.แจ้งจับ‘เพนกวิน’โพสต์หมิ่นตัดสินคดีนายกฯ
( Update Thu, 03 Dec 2020 10:51:13 GMT)
“หมอวรงค์”เรียกร้อง ปธ.รัฐสภาระงับการบรรจุระเบียบวาระแก้ไข รธน.วาระ 2 และ 3
( Update Thu, 03 Dec 2020 10:44:10 GMT)
สถานีรถไฟชุมพรงดวิ่ง 7 ขบวน หลังน้ำท่วมทางรถไฟสายใต้
( Update Thu, 03 Dec 2020 10:38:13 GMT)
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 20.37 จุด มูลค่าซื้อขาย 82,636.93 ล้านบาท
( Update Thu, 03 Dec 2020 10:19:38 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 3.237.67.179
 ออนไลน์ 11 ip
 วันนี้ 100 ip
 เดือนนี้ 294 ip
 ปีนี้ 43079 ip
 ทั้งหมด 203748 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.10)
วันนี้ เวลา 21.06.03 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น