oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
แผนการซ่อมบำรุงพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
competency บุคลากร
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาตต่อเทศบาล
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

คลิ้กที่นี่! เพื่อเข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอยลาน Version ใหม่  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล...
อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุลคากรเทศบาลตำบลดอยลาน...
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้สูงวัยตำบลดอยลาน ...
อบรมรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ...
อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา  มีไฟล์แนบมา
(13 ม.ค. 2564)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(29 ต.ค. 2563)
กระบวนการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเคลื่อนท...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2563)
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(6 ต.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(17 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ก.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(10 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้าสอบ วัน เ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ก.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 มิ.ย. 2563)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 มิ.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(17 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(17 เม.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและเอกสารประกวดรา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 เม.ย. 2563)
ประกาศจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 เม.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(7 ก.ย. 2561)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
ซีรี่ย์ออนไลน์..
โดย : whoami12
2 ธ.ค. 2563
43
0
เกมสร้างรายได้ ..
โดย : แอดมิน
11 พ.ย. 2563
78
0
สล็อตฝากผ่าน TRUE MONEY WALLET..
โดย : sky walker
9 พ.ย. 2563
68
0
สล็อตฝากผ่าน TRUE MONEY WALLET ..
โดย : sky walker
8 พ.ย. 2563
66
0
lagalaxy คาสิโน casino เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์..
โดย : beer789
20 ต.ค. 2563
155
0
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์..
โดย : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๖
14 ต.ค. 2563
84
0
mgm88 คาสิโน casino เว็บตรงบริษัทแม่ Sagame289..
โดย : beer789
14 ต.ค. 2563
80
0
GPB168 เว็บคาสิโน เว็บตรงบริษัทแม่ Sagame289..
โดย : beer789
9 ต.ค. 2563
71
0
ที่ดิน..
โดย : ณัฐ
27 มิ.ย. 2563
413
0
danawatoto..
โดย : danawatoto
29 พ.ค. 2563
221
0
 
ราคาทองคำปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 26,750 บาท
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:14:44 GMT)
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 95,990,088 ราย
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:13:55 GMT)
ข่าวบิดเบือน!! กรุงไทยปล่อยกู้ 1.5 แสน แบบไม่มีเงื่อนไข-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:13:07 GMT)
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงหลายรายการ ผักกาดขาว-ถั่วฝักยาวถูกลง
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:12:15 GMT)
กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณ รพ.นครธน - สะพานคลองสนามชัย 19-25 ม.ค.
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:11:14 GMT)
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 13.34 จุด มูลค่าซื้อขาย 4,193 ล้านบาท
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:10:14 GMT)
“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง รมว.กีฬาฯ คัดค้านการสรรหานายกสภามหาลัยการกีฬาฯ
( Update Tue, 19 Jan 2021 03:08:31 GMT)
ปตท.-บางจาก ลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 20 สต.
( Update Tue, 19 Jan 2021 02:09:01 GMT)
ต.มหาชัย ยังโซนสีส้ม ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
( Update Tue, 19 Jan 2021 02:05:15 GMT)
'อุ๊ หฤทัย'ท้า 3 นิ้ว ไปหมิ่นประมุขแห่งรัฐทั่วโลก ลองดูจะติดคุกกันไหม
( Update Tue, 19 Jan 2021 01:52:17 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 3.227.247.17
 ออนไลน์ 3 ip
 วันนี้ 50 ip
 เดือนนี้ 2500 ip
 ปีนี้ 2500 ip
 ทั้งหมด 209560 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.186)
วันนี้ เวลา 09.42.17 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น