oksource
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
แผนการซ่อมบำรุงพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
competency บุคลากร
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาตต่อเทศบาล
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

คลิ้กที่นี่! เพื่อเข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอยลาน Version ใหม่  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบรมนวัตกรรมการจัดการอาหารโคเนื้อ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล...
อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุลคากรเทศบาลตำบลดอยลาน...
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ สำหรับผู้สูงวัยตำบลดอยลาน ...
อบรมรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ...
อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ “คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล”...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(23 ก.พ. 2564)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยลานแ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ก.พ. 2564)
ตัวอย่างการจัดผังและขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้ง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)
ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมั...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)
ตัวอย่างประากศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัค...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)
ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมั...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)
ตัวอย่างใบรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)
ตัวอย่างใบรับสมัครรับเลือกตั้งนายก...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.พ. 2564)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 มิ.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(17 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(17 เม.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและเอกสารประกวดรา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 เม.ย. 2563)
ประกาศจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 เม.ย. 2563)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(26 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(7 ก.ย. 2561)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
เว็ปดูหนังออนไลน์มาแรงที่สุดในยุคนี้ FWIPTV..
โดย : อานน
24 ก.พ. 2564
4
0
เว็บการลงทุนที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ sa168..
โดย : ปรายฟ้า ขวัญสุข
23 ก.พ. 2564
4
0
เว็บหนังออนไลน์ระดับ4Kที่ดีที่สุด..
โดย : อานน
21 ก.พ. 2564
4
0
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า1000เรื่อง FWIPTV ชมฟรีก่อนใค..
โดย : ณัฎดนัย บุญทอง
21 ก.พ. 2564
3
0
เว็บหนังออนไลน์ระดับ4Kที่ดีที่สุด..
โดย : อานน
20 ก.พ. 2564
4
0
fwiptv เว็บ ดูหนังฟรี ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ที่มีภาพยนตร์ให..
โดย : meera
20 ก.พ. 2564
3
0
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า1000เรื่อง FWIPTV ชมฟรีก่อนใ..
โดย : ณัฎดนัย บุญทอง
20 ก.พ. 2564
3
0
เว็บใหม่มาแรงสุดเสียว อ่านโดจินฟรี.com ..
โดย : นน
19 ก.พ. 2564
2
0
พยาบาลคนสวย..
โดย : นภัสสร ศีริวรรณ
18 ก.พ. 2564
5
0
FWIPTV..
โดย : FWIPTV
18 ก.พ. 2564
12
0
 
อุทธรณ์ยืนคุก 8 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ทุจริตเงินทอนวัด
( Update Tue, 02 Mar 2021 06:33:59 GMT)
นายกฯ แย้ม ครม.ใหม่เผยโฉมต้น เม.ย.
( Update Tue, 02 Mar 2021 06:24:17 GMT)
"พุทธิพงษ์"อำลาดีอีเอส เชื่อทุกฝ่ายจะช่วยกันเดินหน้างานกระทรวงต่อไปได้
( Update Tue, 02 Mar 2021 06:13:54 GMT)
ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายที่ 84 เป็นชายวัย 92 มีประวัติโยงแม่ค้าตลาดพรพัฒน์
( Update Tue, 02 Mar 2021 06:10:36 GMT)
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +5.14 จุด มูลค่าซื้อขาย 48,624.33 ล.
( Update Tue, 02 Mar 2021 06:04:48 GMT)
โฆษก ตร.ยืนยันการดูแลความสงบเรียบร้อยยึดหลักป้องกัน ไม่ได้มุ่งสลายการชุมนุม
( Update Tue, 02 Mar 2021 05:33:56 GMT)
กรมควบคุมโรคเตือนชาวเหนือป้องกันตัวเองจาก PM 2.5
( Update Tue, 02 Mar 2021 04:54:14 GMT)
ททท.คงเป้ารายได้ท่องเที่ยวปีนี้ 1.2 ล้านล้านบาท คาดเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ไตรมาส 3
( Update Tue, 02 Mar 2021 04:45:18 GMT)
"ธรรมนัส"ปัดข่าวนั่ง รมว.ทส. ย้ำเป็นไปไม่ได้เลย
( Update Tue, 02 Mar 2021 04:30:03 GMT)
ลดลงต่อเนื่อง! ไทยมีโควิด-19 เพิ่ม 42 ราย หายป่วยเพิ่ม 96 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน
( Update Tue, 02 Mar 2021 04:12:24 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 3.236.175.108
 ออนไลน์ 3 ip
 วันนี้ 47 ip
 เดือนนี้ 236 ip
 ปีนี้ 8050 ip
 ทั้งหมด 215110 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (106.38.241.148)
วันนี้ เวลา 12.26.20 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น