oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานปี 61
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2562-2565
เทศบัญัติเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน ปี 59
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2559-2561)
 

  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ...
วันปิยะมหาราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภายรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ....
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระเจ้าอยู้...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภาเด็กและเยาวชน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
พบป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด รุกลำ้ถนนสาธารณะ โปรดแจ้งเทศบาลตำบ...
โดย : นิติการ
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(20 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(11 ม.ค. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการดำเินนการป้องกันการทุจริตประจำปี...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(12 พ.ย. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการดำเินนการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(12 พ.ย. 2561)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(9 พ.ย. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(9 พ.ย. 2561)
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ....
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 พ.ย. 2561)
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(1 พ.ย. 2561)
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(1 พ.ย. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกาาทุจริตประจำปี...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 ต.ค. 2561)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(7 ก.ย. 2561)
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
..
โดย :
18 มิ.ย. 2562
13
0
วิธีเล่นบาคาร่า ด้วยงบ 300 เดินเงินอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวมากที..
โดย : ศศิธร จันทร์ชมพู
13 มิ.ย. 2562
16
0
การหารายได้พิเศษที่ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น..
โดย : ศศิธร จันทร์ชมพู
13 มิ.ย. 2562
8
0
..
โดย :
12 มิ.ย. 2562
12
0
..
โดย :
5 มิ.ย. 2562
24
0
..
โดย :
2 มิ.ย. 2562
12
0
..
โดย :
26 พ.ค. 2562
29
0
..
โดย :
24 พ.ค. 2562
20
0
อยากรู้ประวัติความเป็นมาของตำบลดอยลาน บ้านร่องขุ่น..
โดย : ด.ญ.มิ่งกมล
23 พ.ค. 2562
19
0
..
โดย :
19 พ.ค. 2562
21
0
 
สุรินทร์เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง
( Update Mon, 24 Jun 2019 12:36:23 GMT)
"จุรินทร์" ยันแนวทางประกันรายได้เกษตรกรจะเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐ
( Update Mon, 24 Jun 2019 12:30:02 GMT)
ผู้ว่าการ ธปท.แนะกลุ่ม CLMVT เน้นค้าขาย ปท.เพื่อนบ้าน ลดความเสี่ยงในอนาคต
( Update Mon, 24 Jun 2019 12:17:12 GMT)
7 พรรคฝ่ายค้านแถลงแนวทางทำงานยึดโยงสภาฯ ตั้งกระทู้ปัญหา ปชช.
( Update Mon, 24 Jun 2019 12:04:59 GMT)
ผู้ส่งออกข้าวไทยชี้ รมว.พณ.เป็นใครก็ได้ แต่ต้องร่วมงานเอกชนใกล้ชิด
( Update Mon, 24 Jun 2019 11:54:16 GMT)
หุ้นไทยภาคบ่ายปิดลบ 1.14 จุด มูลค่าซื้อขาย 51,907.48 ล.
( Update Mon, 24 Jun 2019 10:48:40 GMT)
แผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์ทาง ตอ.อินโดฯ สะเทือนถึงออสเตรเลีย
( Update Mon, 24 Jun 2019 10:42:27 GMT)
ผบ.ตร.คาดโทษทุกโรงพักปล่อยเด็กแว้นปิดถนน ดำเนินการทางวินัยเด็ดขาด
( Update Mon, 24 Jun 2019 10:41:52 GMT)
มาเลย์เอาจริง! สั่งปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในร้านอาหาร เริ่ม 1 ม.ค.63
( Update Mon, 24 Jun 2019 10:29:09 GMT)
กรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1-2 ก.ค.นี้
( Update Mon, 24 Jun 2019 10:09:47 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.204.43.11
 ออนไลน์ 4 ip
 วันนี้ 60 ip
 เดือนนี้ 3578 ip
 ปีนี้ 24842 ip
 ทั้งหมด 121080 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.16)
วันนี้ เวลา 04.27.36 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น