oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนการดำเนินงาน ปี 62
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานปี 61
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2562-2565
เทศบัญัติเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลปี พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน ปี 59
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2559-2561)
 

  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ...
วันปิยะมหาราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภายรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ....
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระเจ้าอยู้...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภาเด็กและเยาวชน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม...
โดย : สำนักปลัด
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(26 มิ.ย. 2562)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
มาตรการจัดการเร่ื่องร้องเรียนการทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)
การดำเนินการจัดเพื่อจัดการความเสี่ยงกาาทุจริต...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2562)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(7 ก.ย. 2561)
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
วิธีเล่นบาคาร่า ด้วยงบ 300 เดินเงินอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวมากที..
โดย : ศศิธร จันทร์ชมพู
13 มิ.ย. 2562
66
0
การหารายได้พิเศษที่ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น..
โดย : ศศิธร จันทร์ชมพู
13 มิ.ย. 2562
24
0
อยากรู้ประวัติความเป็นมาของตำบลดอยลาน บ้านร่องขุ่น..
โดย : ด.ญ.มิ่งกมล
23 พ.ค. 2562
36
0
สมุนไพรไทย..
โดย : หมอสมุนไพร
11 พ.ค. 2562
46
0
รับจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพกเกจทัวร์ทั้งในและต่าประเทศ..
โดย : ร.ต.นรินทร์ บุญเลิศ
30 เม.ย. 2562
54
0
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสว..
โดย : ดาวเหนือ
20 มี.ค. 2562
53
0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยส..
โดย : ดาวเหนือ
20 มี.ค. 2562
60
0
อัพเดตผลกีฬา www.tolove24.com..
โดย : gfgz
1 ม.ค. 2562
107
0
รถเช่าเชียงราย มีรถใหม่หลายคันให้เลือก..
โดย : อันดารถเช่า
18 พ.ย. 2561
177
0
อัพเดตข่าวต่างประเทศได้ที่นี่..
โดย : บอย
2 พ.ย. 2561
167
0
 
เกาหลีใต้ยิงเตือนเครื่องบินรบรัสเซียล้ำน่านฟ้า
( Update Tue, 23 Jul 2019 04:18:04 GMT)
ราคาทองลง 50 บ.หลังเปิดตลาดวันนี้ ทองรูปพรรณขาย 21,250 บ.
( Update Tue, 23 Jul 2019 04:01:30 GMT)
ททท.เร่งหามาตราการหนุนท่องเที่ยว ตอบรับนโยบายรัฐบาล
( Update Tue, 23 Jul 2019 03:56:39 GMT)
หน่วยพัฒนาการฯ เริ่มแจกน้ำบริโภคช่วยผู้ประสบภัยแล้ง จ.เลย
( Update Tue, 23 Jul 2019 03:40:12 GMT)
ผู้ว่าฯ นครสวรรค์เรียกทุกหน่วยประชุมรับมือภัยแล้ง 24 ก.ค.นี้
( Update Tue, 23 Jul 2019 03:36:47 GMT)
10.30 น. ไฟไหม้สายสื่อสารตรงปากซอยฉลองกรุง 31/1
( Update Tue, 23 Jul 2019 03:33:30 GMT)
วิปฝ่ายค้านยันอภิปรายนโยบายรัฐบาล เน้นปากท้องประชาชน
( Update Tue, 23 Jul 2019 03:18:07 GMT)
ผู้นำอินเดียแสดงความยินดี ปล่อยจันทรายาน-2 สู่ดวงจันทร์สำเร็จ
( Update Tue, 23 Jul 2019 02:57:32 GMT)
"ประวิตร" เข้าทำเนียบฯ วันแรก หลังถวายสัตย์ปฏิญาณตน
( Update Tue, 23 Jul 2019 02:25:39 GMT)
นายกฯ เข้าทำเนียบปกติ ก่อนช่วงบ่ายจะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
( Update Tue, 23 Jul 2019 02:25:09 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 18.232.99.123
 ออนไลน์ 7 ip
 วันนี้ 157 ip
 เดือนนี้ 5133 ip
 ปีนี้ 30936 ip
 ทั้งหมด 127174 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (141.8.142.50)
วันนี้ เวลา 08.43.03 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น